Choć „kredyt hipoteczny” i „pożyczka hipoteczna” brzmią bardzo podobnie, warto wiedzieć, że są to dwa różne produkty, które funkcjonują niezależnie od siebie i które charakteryzują się innymi cechami. Czym więc różni się kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej?

Kredyt a pożyczka

Pojęcia kredyt i pożyczka zwykle używane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ różnice w tych dwóch pojęciach są bardzo duże.

Czym jest kredyt?

Wszelkie aspekty kredytów regulowane są przepisami Prawa bankowego. Dokładny zapis dotyczący kredytu mówi, że: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Prościej mówiąc:

  • kredytu udzielić może tylko bank;
  • kredyt może mieć charakter wyłącznie pieniężny;
  • umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie i określać cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze.

Kredyt musi spełniać więc wszystkie te warunki.

Czym jest pożyczka?

Pierwsza różnica występuje już na poziomie regulacji prawnych. Kwestie związane z pożyczkami są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego, który mówi, że: przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość.

W praktyce oznacza to, że:

  • pożyczki może udzielić także osoba fizyczna (np. ktoś znajomy, członek rodziny) lub firma pożyczkowa;
  • przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale także przedmioty, które muszą być dokładnie opisane w umowie pożyczkowej;
  • nie jest konieczne określenie celu, na jaki zostaną przeznaczone pożyczone pieniądze.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny często nazywany jest także kredytem mieszkaniowym. Jest to produkt bankowy, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie środków na budowę domu lub zakup mieszkania. Ważnym aspektem takiego kredytu jest oprocentowanie, które może być zmienne lub stałe. Kredytów ze stałym oprocentowaniem udzielają tylko ING Bank Śląski, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Natomiast na oprocentowanie zmienne składają się zmienne stawki rynkowe WIBOR oraz stała marża banku.

Należy pamiętać, że starając się o kredyt hipoteczny, musimy posiadać wkład własny na poziomie przynajmniej 20% wartości nieruchomości lub budowy (zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego). Niektóre banki udzielają kredytów hipotecznych przy 10% wkładu własnego. W takiej sytuacji jednak kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia brakującej części wkładu własnego (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego) lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie blokady środków na rachunku bankowym.

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczkę hipoteczną można przeznaczyć na dowolny cel, choć banki często zastrzegają w umowie, że cel ten nie może być związany z działalnością gospodarczą. Jest to podstawowa różnica między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. Punktem wspólnym obu tych produktów jest zabezpieczenie, czyli hipoteka na nieruchomości.

Pożyczkę hipoteczną możemy wziąć na nieruchomość, która posiada już wpis do księgi wieczystej. Jej wysokość zwykle nie przekracza 80% wartości nieruchomości, a najczęściej jest to 60-70%.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego odróżniają przede wszystkim cel oraz maksymalna wysokość. Różni się także okres spłaty, który w przypadku kredytu hipotecznego wynosi 30-35 lat, a w przypadku pożyczki – do 30 lat (choć zwykle jest to maksymalnie 20-25 lat). Należy także pamiętać, że koszty w przypadku pożyczki są dużo mniejsze niż w przypadku kredytu hipotecznego.

Kredyt i pożyczkę hipoteczną łączy zabezpieczenie, czyli hipoteka na nieruchomości wpisana do księgi wieczystej. Takie same są także wymagania banków wobec klienta – posiadanie zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego. Zarówno kredyt, jak i pożyczka hipoteczna mogą być oprocentowane stale lub zmiennie.

Kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Jeżeli planujesz kupić dom, mieszkanie czy działkę, najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt hipoteczny. Jeżeli natomiast potrzebujesz gotówki, którą będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel (np. generalny remont posiadanego już mieszkania), wybierz pożyczkę hipoteczną. Kwota jaką możesz uzyskać dzięki takiej pożyczce jest dużo wyższa niż w przypadku kredytu gotówkowego. Jest też niżej oprocentowana, a więc wszelkie koszta będą niższe.

Decydując się na kredyt lub gotówkę hipoteczną, warto porównać oferty wszystkich banków i wybrać tę najlepszą. W tym celu można skorzystać z dostępnych on-line porównywarek kredytów czy pożyczek.