Jakie są rodzaje kredytów, które można uzyskać na rynku bankowym i pozabankowym? Czym różni się kredyt konsumpcyjny od kredytu konsumenckiego? Do jakich celów kredytowych można wykorzystać hipotekę własnej nieruchomości? Oto podstawowe informacje o kredytach dostępnych dla osób indywidualnych i przedsiębiorców.

Jakie są rodzaje kredytów?

Kredyty można dzielić na różne grupy, w zależności od przyjętych kryteriów. Może to być na przykład czas kredytowania, podział na rodzaje kredytów ze względu na walutę lub instytucje, które ich udzielają. Każdy z nich będzie słuszny, ale najistotniejsze jest to, by był to podział funkcjonalny i ułatwiający poruszanie się w tym obszarze.

Dobrym kryterium podziału kredytów, jest wyróżnienie grup odbiorców, do których konkretne oferty są skierowane. Istotnym argumentem, który za tym stoi, są chociażby wspólne warunki formalne, na jakich są udzielane. Pierwszą ważną grupą będą zatem kredyty dla osób indywidualnych, funkcjonujące również pod nazwą kredyty dla ludności. Druga grupa to kredyty firmowe. Z tej pierwszej grupy warto wyodrębnić kilka najpopularniejszych rodzajów kredytów, po które sięgają osoby prywatne. Są to: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny i kredyt konsumpcyjny.

Rodzaje kredytów konsumenckich

Kredyty konsumencki jest również nazywany kredytem indywidualnym czyli jest to kredyt dla osób fizycznych. Jak sama nazwa wskazuje, może się o niego starać konsument. W związku z tym, kredyt konsumencki może być przeznaczony wyłącznie na cele prywatne, a zatem kredytowanie działalności gospodarczej czy zawodowej nie wchodzi w zakres tych celów.

Podstawą prawną określającą, czym jest kredyt konsumencki, i regulującą prawa i obowiązki związane z jego zaciągnięciem, jest ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Podstawowa definicja prawna kredytu konsumenckiego odnosi się do maksymalnej wartości zaciągniętego zobowiązania, które wynosi 255 550 PLN. Może to być również równowartość tej kwoty w innej walucie niż polski złoty.

Ustawa definiuje również formy prawne umów, które mogą być zawarte w ramach udzielenia kredytu konsumenckiego. Są to:

  • umowa pożyczki,

  • umowa kredytu w myśl przepisów ustawy Prawo bankowe,

  • umowa o kredyt odnawialny,

  • umowa o odroczenie terminu spłaty świadczenia, jeśli konsument ponosi koszty związane z tym odroczeniem oraz

  • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciągnął zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a sam konsument zobowiązał się do zwrotu stronie umowy spełnionego świadczenia.

Przepisy tej ustawy stosuje się do wszelkiego rodzaju kredytów, spełniających jej wymogi. Zatem powinien to być kredyt dla osób fizycznych – konsumentów i nie przekraczać wartości 255 550 PLN. Jakie są zatem znane nam rodzaje kredytów konsumenckich, z których sporo z nas korzysta lub może skorzystać? Kredytami konsumenckim są: kredyty gotówkowe, kredyty na mieszkanie bądź samochód, karty kredytowe – zadłużenie na nich, kredyt w ramach bieżącego rachunku bankowego, pożyczki pozabankowe. Zatem zaliczyć do nich można zarówno kredyty bankowe, jak i pozabankowe, o ile spełniają wyżej wymienione wymogi ustawowe.

Kredyty konsumpcyjne

W kontekście kredytów indywidualnych trzeba również zwrócić uwagę na kredyty konsumpcyjne. To szczególny rodzaj kredytu, o który mogą się starać osoby fizyczne. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że kredyt konsumpcyjny nie jest tożsamy z kredytem konsumenckim. Nie jest to nawet szczególny rodzaj kredytu konsumenckiego, ponieważ nie odnoszą się do niego przepisy prawa, które akurat kredyt konsumencki definiują. Jedyną wspólną płaszczyzną tych dwóch kredytów jest kredytobiorca czyli osoba fizyczna.

Kredyty konsumpcyjne nie mają ścisłej definicji prawnej. Są to kredyty bankowe – jedynie te instytucje mogą ich udzielać. Warunki udzielenia ustalane są indywidualnie przez kredytodawcę i kredytobiorcę. Nie ma tutaj określonych górnych limitów kwot, jak w przypadku kredytu konsumpcyjnego. Cel jego udzielenia również nie musi być z góry określony, zatem otrzymane środki można wydatkować w zasadzie dowolnie.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi. Ich podstawowe zabezpieczenie stanowi hipoteka nieruchomości, która w ramach umowy ustanawiana jest na rzecz banku. W zależności od celu, jakiemu służy kredyt, możemy mieć do czynienia z:

  • kredytem hipotecznym mieszkaniowym – celem jest zakup mieszkania, działki, budowa domu,

  • pożyczką hipoteczną – dowolny cel przeznaczenie środków,

  • kredyt hipoteczny konsolidacyjny – celem jest konsolidacja i obniżenie rat dotychczas opłacanych kredytów,

  • kredyt hipoteczny refinansowany – umożliwia przeniesienie zobowiązań kredytowych do innej instytucji i wynegocjowanie dogodniejszych warunków ich spłaty.

Rodzaje kredytów dla firm

Kredyty firmowe to druga, duża grupa, którą można wyróżnić spośród dostępnych ofert. Oczywiście podstawą starania się o nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Kredytowanie działalności przedsiębiorstw jest powszechną rynkową praktyką. W zależności od przeznaczenia celowego kredytu dla firm, można wyróżnić cztery ich rodzaje.

Pierwszym jest limit kredytowy w ramach posiadanego rachunku bieżącego. Jest to krótkoterminowy debet, odnawialny, o określonym limicie zadłużenia. To spłacane jest na bieżąco, kiedy tylko na koncie pojawią się wpływy.

Drugim rodzajem kredytu firmowego jest kredyt obrotowy wykorzystywany na regulowanie bieżących zobowiązań firmy. Może mieć on postać linii kredytowej bądź być regulowany jako transze o określonej wysokości i terminie spłaty. Jego warunki są ustalane indywidualnie z instytucja bankową. Może być to kredyt odnawialny lub nieodnawialny.

Kolejny rodzaj kredytu to kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kredyt celowy, przeznaczany na inwestycje przedsiębiorstwa. Może mieć postać ratalną bądź jednorazowej spłaty. W pierwszym przypadku maksymalny czas kredytowania to 60 miesięcy, w drugim 6 miesięcy. Powinien być w całości wykorzystany wraz zakończeniem inwestycji.

Ostatni, czwarty rodzaj kredytu, z którego korzystają firmy, to kredyt na inwestycje wskazane. Jest to również kredyt celowy, z tą różnicą, że cel inwestycji jest zawężony. Dzięki temu firmy mogą liczyć na lepsze warunki kredytowe.