Jakie są rodzaje dokumentów, z którymi zetkniemy się jako pożyczkobiorca? Czym jest wniosek o pożyczkę? Co zawiera profesjonalna umowa pożyczki? Jakie inne dokumenty powinien udostępnić pożyczkodawca?

Pożyczka – formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy pożyczek, to bardzo istotny dokument – pierwszy, z którym się zetkniemy jako potencjalni pożyczkobiorcy. W oparciu o niego aplikujemy o przyznanie nam środków. Na jego podstawie pożyczkodawca będzie rozpatrywał nasz wniosek. Tutaj należy uporządkować pojęcia. Formularz zgłoszeniowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to formularz rejestracyjny. Może mieć on postać elektroniczną, jeśli staramy się o pożyczkę internetową. Jeśli robimy to w oddziale stacjonarnym firmy pożyczkowej, udostępni nam go broker.

Wersja elektroniczna formularza służy on do rejestracji indywidualnego profilu pożyczkobiorcy.

W przypadku Intratki, zobowiązanie możemy rozłożyć na raty, zatem otrzymamy formularz pożyczki ratalnej. Przy jego pomocy możemy składać wniosek o pożyczkę.

Należy pamiętać tutaj o ważnej zasadzie bezpiecznego pożyczania: złóż wniosek dopiero wtedy, kiedy zapoznałeś się z Ramową Umową Pożyczki. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do treści umowy lub konkretnych sformułowań, zawsze należy je wyjaśnić. Zrobimy to poprzez formularz kontaktowy, mailowo bądź telefonicznie kontaktując się z pożyczkobiorcą.

Profesjonalna umowa pożyczki

Umowa pożyczki jest oczywiście najistotniejszym dokumentem. Otrzymamy go po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pożyczkowego. Zawiera ona indywidualne warunki przyznania środków, na które składają się: całkowita kwota pożyczki, całkowity koszt pożyczki oraz całkowita kwota do zapłaty. Spłata w ratach zobowiązania wymaga przestawienia harmonogramu spłat pożyczki, w którym określona jest wysokość poszczególnych miesięcznych zobowiązań i terminy ich uregulowania. W przypadku pożyczek z jednorazową spłatą jest to termin uregulowania całkowitego zobowiązania.

W umowie pożyczki określona jest również forma spłaty zadłużenia (np. przelew bankowy) z wszelkimi niezbędnymi danymi oraz formalne wymagania związane z przeprowadzeniem weryfikacji danych pożyczkobiorcy (np. wykonanie przelewu weryfikacyjnego).

Deklaracja PCC czyli podatek od pożyczki

Wniosek PCC jest deklaracją w sprawie czynności cywilnoprawnych. Na jego podstawie uiszczamy należny podatek od tych czynności, a dotyczy on naprawdę wielu transakcji, które na co dzień zawieramy. Objęte są nim przede wszystkim umowy sprzedaży a także zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania. W naszym przypadku najistotniejsze jest to, że podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są także umowy pożyczki.

Może się to wydać zaskakujące, ponieważ w żadnej z ofert instytucji pożyczkowych, ani tym bardziej w Ramowej Umowie Pożyczki, nie znajdziemy informacji o konieczności uiszczenia tego podatku. Dlaczego? Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wyszczególnia, jakiego rodzaju transakcje są nim objęte. Jest to również pożyczka, a konkretniej mówiąc umowy pożyczkowe. Ale, ustawodawca precyzuje jednocześnie, o jaki rodzaj pożyczek chodzi. Podatek obejmuje osoby, które nie świadczą usług związanych udostępnianiem środków regularnie, a zatem nie prowadzą tego typu działalności. Warto zauważyć, że obowiązek złożenia deklaracji PCC istnieje w przypadku pożyczek prywatnych – czyli udzielanych rodzinie, znajomym. Wypełniony druk PCC-3 powinien być złożony do 14 dni od zawarcia transakcji.

Deklaracja PCC nie obejmuje transakcji zawieranych z profesjonalnymi firmami pożyczkowymi. Klient instytucji pozabankowej nie jest zobowiązany do jej składania, a tym samym nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Wszelkie opłaty wynikające z udzielenia pożyczki w kontekście podatkowym pokrywa instytucja pozabankowa.

Formularz odstąpienia od umowy pożyczki

Każdemu konsumentowi, który zawarł umowę udzielenia pożyczki, przysługuje również prawo do odstąpienia od niej. Regulują to przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, a konkretnie artykuł 53. Zgodnie z nimi, konsument może odstąpić od umowy udzielenia pożyczki w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia. Nie istnieją żadne szczególne okoliczności bądź wymagania, które to umożliwiają. Pożyczkobiorca nie ma obowiązku informowania instytucji pozabankowej o przyczynach powziętej decyzji. Nie ponosi również w związku z tym żadnych konsekwencji finansowych. Natomiast zobowiązany jest oczywiście do zwrócenia całości udostępnionych środków, jeśli już jest w ich posiadaniu w terminie do 30 dni. Warto podkreślić, że możliwość odstąpienia od umowy pożyczki czy kredytu tyczy się wszystkich instytucji finansowych, które dostarczają tego typu usług.

Formularz odstąpienia od umowy pożyczki powinien być udostępniony bądź przekazany przez każdą firmę, która udziela pozabankowych pożyczek. Wzór takiego oświadczenia obowiązkowo otrzymujemy w momencie podpisania umowy. Jeśli chodzi o podmioty działające na rynku online, oświadczenie takie, w znakomitej większości przypadków, jest zamieszczone na ich stronie internetowej i możliwe do pobrania.

Istnieją wymogi formalne co do tego, jakie treści powinien zawierać formularz odstąpienia od umowy pożyczki. Istotny jest tytuł, który informuje o przedmiocie oświadczenia – np. Oświadczenie odstąpienia od umowy pożyczki. Następnie należy w nim podać wszystkie istotne dane dotyczące samej pożyczki. Są to: data zawarcia umowy, data wpływu środków, kwota udzielonej pożyczki i wysokość poniesionych przez pożyczkobiorcę opłat dodatkowych. Dokument powinien oczywiście zawierać tytułowe oświadczenie czyli klauzulę brzmiącą: „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Co ważne, odstąpienie od umowy pożyczki to forma pisemna. Chodzi tutaj nie o odręczne jej napisanie, ale o to, że, jako forma dokumentowa, powinna mieć postać fizyczną, a nie elektroniczną. Poza treścią, najważniejszym jej elementem jest własnoręczny podpis konsumenta, który zaciągnął zobowiązanie. Oświadczenie można przesłać pocztą na adres instytucji, z którą zawarliśmy umowę. Jeśli chodzi o przestrzeganie czasu odstąpienia czyli 14 dni, decydujący w przypadku przesyłki będzie termin jej nadania. Pożyczkodawca weźmie zatem pod uwagę datę na stemplu pocztowym, a nie faktyczny czas dostarczenia dokumentu.