Pożyczkobiorca to osoba lub firma, która jest jedną ze stron umowy pożyczkowej. Jest to strona, która otrzymuje pieniądze w ramach umowy i zobowiązuje się zwrócić je wraz z kosztami, w określonym terminie. By móc zostać pożyczkobiorcą należy spełnić podstawowe wymagania prawa i firmy pożyczkowej. Dowiedz się, co można zrobić w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich wymagań instytucji i do kogo zwrócić się o pomoc.

Jak nazywać klienta firmy pożyczkowej? Kredytobiorca czy pożyczkobiorca?

Określenia pożyczkobiorca i kredytobiorca traktowane są jako synonimy i często używane są zamiennie. Tymi nazwami przyjęło się określać klientów firm pożyczkowych i banków, gdyż dobrze opisują relację zawieraną na podstawie umowy pożyczki. W przypadku klientów sektora bankowego przyjęło się częściej tytułować klientów jako kredytobiorców, a w przypadku pożyczek pozabankowych klient to zazwyczaj pożyczkobiorca. Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim określa pożyczkobiorcę inaczej, nazywając go konsumentem.

Jak więc można zauważyć, klienta firmy pożyczkowej można określić na kilka sposobów.
Nie stanowi to problemu jeśli osobę zaciągającą pożyczkę w firmie pozabankowej nazwiemy kredytobiorcą, a klienta ubiegającego się o kredyt w banku pożyczkobiorcą. Oba określenia można stosować zamiennie.

Kim jest pożyczkobiorca/kredytobiorca?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, pożyczkobiorca to osoba lub instytucja biorąca pożyczkę. Według Ustawy o kredycie konsumenckim kredytobiorcą (pożyczkobiorcą) może być osoba, która bierze kredyt na cele prywatne. Zgodnie z prawem, pożyczkobiorcą może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • ma nadany PESEL,
 • jest obywatelem RP,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Co do warunków przyznania pożyczki, w tym zakresie istnieją często również wewnętrzne regulacje firm pożyczkowych. Te nie są narzucane przez prawo i pożyczkodawcy mogą dowolnie ustalać wymagania. Przykładowo możliwość wnioskowania o pożyczkę za pośrednictwem serwisu Intratka mają osoby, które:

 • są w wieku 20 – 80 lat,
 • posiadają telefon komórkowy i adres e-mail,
 • posiadają rachunek bankowy na swoje imię i nazwisko,
 • zarejestrowały się na internetowej platformie pożyczkowej,
 • posiadają pozytywną historię kredytową.

Pożyczkodawca jest zobligowany do sprawdzenia zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Dlatego też kredytobiorca musi mieć również odpowiednio wysokie i regularne dochody, które umożliwią mu spłatę zobowiązania. W przypadku kredytów bankowych kwestie dotyczące kredytobiorcy ustala Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawa bankowego. Co można zrobić w sytuacji, gdy pożyczkodawca odrzuci nasz wniosek z powodu niedostatecznej zdolności kredytowej? Rozwiązań jest kilka: poręczenie pożyczki lub kredyt w dwie osoby.

Poręczenie kredytu, czyli szansa na kredyt w trudnej sytuacji materialnej

W przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę z powodu słabej zdolności kredytowej konsumenta, wynikającej ze zbyt małych dochodów albo negatywnej historii kredytowej, możliwe jest poręczenie kredytu. Jest to rodzaj zabezpieczenia w postaci poręczyciela (żyranta), który zobowiązuje się do uregulowania długu w przypadku braku spłaty przez pożyczkobiorcę. Poręczyciel jest więc dłużnikiem solidarnym, jednak tylko przez czas określony w umowie pożyczki. Warto zwrócić na to uwagę.

Żeby móc poręczyć komuś kredyt, trzeba spełniać wszystkie wymogi ustawowe i warunki przyznania kredytu, ustalane przez konkretnego pożyczkodawcę. Poręczyciel musi wykazać możliwość spłacenia długu w przypadku, gdy nie zrobi tego pożyczkobiorca. Warto wiedzieć o tym, że poręczenie kredytu traktowane jest przez instytucje finansowe jako dodatkowe obciążenie finansowe i obniża zdolność kredytową. Jeśli sami planujemy wziąć kredyt, takie poręczenie może stanowić przeszkodę. Szczególnie w przypadku, gdy główny dłużnik nie wywiąże się z umowy.

Współkredytobiorca – obowiązki i prawa

Wspólny kredyt mogą wziąć dwie, a nawet więcej osób. Wszystko zależy od tego, czy dana instytucja pożyczkowa posiada w swojej ofercie tego typu pożyczki. Najczęściej jednak spotykane są wspólne kredyty dla dwóch osób. Co istotne, nie muszą one być spokrewnione, pożyczkę wspólną można zaciągnąć ze znajomym czy przyjacielem lub osobą, z którą żyjemy w związku partnerskim.

Współkredytobiorcy dzielą odpowiedzialność za spłatę zobowiązania w jednakowy sposób. Dlatego, jeśli nastąpi jakakolwiek zwłoka w spłacie kredytu, podlegają tym samym czynnościom windykacyjnym, prowadzonym równolegle. W przypadku poręczenia, dochodzenie zwrotu pożyczki od żyranta odbywa się dopiero po wykorzystaniu wszystkich możliwości odzyskania pieniędzy od pożyczkobiorcy i stwierdzeniu jego niezdolności do zwrotu pożyczki.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc kredytobiorcy w trudnej sytuacji

Wielu pożyczkobiorców nie radzi sobie z regularną spłatą zobowiązań, a niewielu zdaje sobie sprawę z możliwości skorzystania z pomocy dla osób w trudnej sytuacji finansowej, udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mieszkaniowe kredyty hipoteczne to bardzo często zobowiązanie na kilkadziesiąt lat. Raty takiego kredytu są wysokie, a zwłoka w spłacie może doprowadzić do utraty nieruchomości.

Z tego powodu powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, przeznaczony dla osób mających problemy w spłacie kredytu mieszkaniowego. Pomoc w spłacie nie może przekraczać miesięcznie kwoty 2000 zł i trwa maksymalnie 36 miesięcy. Żeby móc skorzystać z tego typu wsparcia trzeba spełnić kilka warunków, takich jak:

 • utrata pracy nie wynikła z winy kredytobiorcy,
 • opóźnienie spłaty przekracza 90 dni,
 • umowa kredytu nie została już wypowiedziana,
 • kredytobiorca nie może posiadać innych lokali mieszkalnych lub domu,
 • nie może być najemcą innego mieszkania albo domu,
 • kredytobiorca nie pobiera innego świadczenia np. z tytułu ubezpieczenia kredytu, które pozwalałoby na spłatę rat.

Dokładne informacje na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zawiera Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Kredyt a śmierć kredytobiorcy – jak zabezpieczyć bliskich?

Co się dzieje się z kredytem, kiedy kredytobiorca umiera? Czy w takim przypadku możliwe jest umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy? Sprawa nie jest prosta. Po śmierci pożyczkobiorcy, wszystko co posiadał zmarły wraz ze zobowiązaniami finansowymi, dziedziczą jego spadkobiercy. Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w kwestii spadkowej, uregulowały kwestię dziedziczenia długów w postaci wprowadzenia automatycznego dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza – wierzyciele mogą domagać się zwrotu długów tylko do wysokości odziedziczonych aktywów.

Jedynym wyjściem, które całkowicie pozwala odciąć się od długów, jest odrzucenie spadku, a to w przypadku np. małżeństw nie jest proste, zwłaszcza jeżeli małżonkowie posiadali wspólny majątek, dom, samochód oraz inne aktywa, które współmałżonek pragnie zatrzymać. Dlatego warto zabezpieczać swoje kredyty na wypadek śmierć, aby nie narażać bliskich na poważne problemy. W tym celu można skorzystać z ubezpieczenia kredytu, które pokryje zobowiązanie na wypadek śmierci lub wykupić polisę na życie, która umożliwi bezproblemową spłatę zadłużenia.