Sprawdź co to właściwie jest monit. Jakie są konsekwencje braku spłaty monitu lub wezwania do spłaty i ile maksymalnie może kosztować monit. Jak jest definicja monitu i co można zrobić gdy się go otrzyma?

Co to jest monit?

Monit to przypomnienie o terminie spłaty lub wezwanie do spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe, banki czy też inne instytucje wysyłają monity w sytuacji kiedy dochodzi do opóźnienia w spłacie. Monit najczęściej jest wysyłany w ciągu 7-21 dni i jest osobno płatny. To jedna z konsekwencji zaprzestania spłaty pożyczki.

Zadaniem monitu jest oczywiście zmotywowanie dłużnika do spłaty. Dlatego często w monitach pojawiają się ostrzeżenia o konsekwencjach dalszego braku spłaty (np. dalszych kosztach), duża, czerwona czcionka, powoływanie się na przepisy prawa czy słowa takie jak ostateczne, przedsądowe itp.. Monit często nazywają się ponagleniem, przypomnieniem o płatności oraz ostatecznym wezwaniem. Wszystkie te terminy w kontekście relacji instytucja finansowa – klient oznaczają właściwie to samo i pełnią taką samą funkcję.

Koszt monitu

Od czasu wprowadzenia ustawy o kredycie konsumenckim (2011) opłaty za zaległości w spłacie nie może przekroczyć maksymalnych odsetek za opóźnienie. Pożyczkodawcom nie opłaca się więc pobierać bardzo dużych opłat za monity, bo zazwyczaj w umowie i tak są zapisane maksymalne odsetki. Obecnie, w 2021 roku ich maksymalna wartość wynosi:

 • 11,20 proc. w skali roku.

Dodatkowo brak nadmiernych opłat za opłaty windykacyjne w 2018 roku wymógł Prezes UOKiK. Opłata za monity czy inne listy przypominające o zadłużeniu musi faktycznie odpowiadać poniesionym kosztom, czyli w przypadku papierowych listów około kilku złotych.

Droższe są monity telefoniczne, bo w ich przypadku pożyczkodawca może policzyć sobie koszt pracy osoby wykonującej telefon, co wiąże się z kosztem około 25 złotych. Windykacja terenowa nie powinna być droższa od około 50 złotych. Dużo wyższe opłaty prawdopodobnie są tzw. klauzulami niedozwolonymi i można próbować zaskarżyć je do sądu.

Funkcja monitu

Wezwanie do zapłaty w postaci monitu pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest ponagleniem do uregulowania przeterminowanych zaległości. Z drugiej strony monit stanowi dla wierzyciela dokument, jakim będzie mógł się posługiwać w trakcie sądowego dochodzenia spłaty należności. Z reguły przed wniesieniem sprawy do sądu wierzyciel wysyła do dłużnika kilka, a nawet kilkanaście monitów – za które dłużnik będzie musiał zapłacić.

Jeśli pozostają one bez odpowiedzi, zostaje wysłane ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Po takim monicie sprawa najczęściej trafia do sądu. Warto mieć świadomość, że wierzyciel może przekazać prawa do egzekucji długu osobom trzecim lub dokonać cesji wierzytelności, jeśli umowa transakcji przewiduje takie rozwiązanie.

Co powinien zawierać monit?

Na wzór monitu składa się szablon zawierający konkretne dane oraz informacje, które muszą się znaleźć w tego typu ponagleniu. Są to:

 • Siedziba (adres) i nazwa wierzyciela.
 • Miejsce i data wystawienia monitu.
 • Dane dłużnika (imię, nazwisko, adres).
 • Numer umowy, faktury czy innego dokumentu, z którego wynika obowiązek płatności.
 • Kwota niezapłaconej należności (bez wliczonych odsetek karnych).
 • Termin spłaty długu.
 • Numer konta bankowego, na który należy zwrócić pieniądze.
 • Wyraźne i stanowcze, słowne wezwanie do spłaty zadłużenia.
 • Wykaz konsekwencji, jeśli dłużnik nie ureguluje płatności (np. uprzedzenie o wpisie do baz informacji gospodarczej na listy dłużników, skierowanie sprawy do sądu).
 • Dane kontaktowe wierzyciela i jego czytelny podpis.

Monit – rodzaje ponagleń

Monitem określa się nie tylko pismo z wezwaniem do zapłaty, wysłane za potwierdzeniem odbioru. Ponaglenie może mieć również inną postać. Rozróżnia się monity w formie:

 • wiadomości e-mail,
 • monit SMS,
 • ponaglenie telefoniczne (liczy się samo wykonanie telefonu przez wierzyciela, dłużnik nie musi go odebrać),
 • windykacja terenowa (osobista wizyta wierzyciela lub jego przedstawiciela).

Wierzyciel ma prawo wysyłać ponaglenia różną drogą, po kilka razy. To od jego woli zależy, ile monitów otrzyma dłużnik. Warto pamiętać o tym, że tak czy inaczej, monit jest polubownym sposobem zmotywowania dłużnika do spłaty długu. Jeśli do windykacji przystąpi sąd, konsekwencje są o wiele gorsze, wtedy do działania wkracza już komornik.

Odpowiedź na monit

Co zrobić, kiedy otrzymamy monit? Najważniejszy jest bezzwłoczny kontakt z wierzycielem. Należy mieć świadomość tego, że tego typu ponaglenie jest przejawem dobrej woli i próbą polubownego rozstrzygnięcia kwestii zaległości w spłacie zobowiązań. Najlepiej również dokonać spłaty długu w wyznaczonym przez monit terminie. Jeśli nie możemy zrobić, koniecznie poinformujmy o tym fakcie wierzyciela. Z pewnością będzie on skłonny do kompromisów – np. przedłużenia spłaty czy rozłożenia chwilówki na raty.

Odpowiedź na monit może mieć formę pisemną – listowną lub elektroniczną albo telefoniczną. Nie warto pozostawiać ponaglenia bez reakcji, ponieważ ryzykujemy tym, że otrzymamy kolejne monity (a to równa się rosnącym kosztom), zostaniemy wpisani do baz dłużników takich jak KRD czy ERIF, a ostatecznie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Natomiast jeśli otrzymaliśmy monit bezpodstawnie, w wyniku np. pomyłki, koniecznie należy wystosować do nadawcy pismo z wezwaniem do wyjaśnienia sprawy i podaniem dokładnych informacji, na podstawie których wierzyciel domaga się od nas spłaty zadłużenia.